Political Psychology

Political Psychology Book Details

By Assistant Professor Ram Jotikut

  • Category: Political Science, Books, Politics & Current Events
  • Type: ebook
  • Release Date: 2018-11-26
  • Author: Assistant Professor Ram Jotikut
  • Book Ratings: 0/5 (0 User Reviews)

Get a Copy :

AMAZON

...

Political Psychology Summary

จิตวิทยาการเมืองเป็นการศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวทางจิตวิทยา โดยมีหน่วยการศึกษาคือมนุษย์ จิตวิทยาการเมืองจะให้ความสำคัญกับพฤติกรรมทางการเมือง และจะนำเอาทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์เพื่ออธิบายสาเหตุที่ทำให้พฤติกรรมการเมืองของปัจเจกชนแตกต่างกันออกไป พฤติกรรมการเมืองที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาศึกษาในวิชานี้ประกอบด้วย พฤติกรรมของผู้นำ และพฤติกรรมการเมืองรูปแบบต่างๆ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. อธิบายศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาที่นำมาประยุกต์ใช้กับการเมือง
2. อธิบายและวิเคราะห์ลักษณะของพฤติกรรมทางการเมืองและเปรียบเทียบพฤติกรรม
ทางการเมืองรูปแบบต่างๆ
3. อธิบายและวิเคราะห์ลักษณะและพฤติกรรมของผู้นำทางการเมืองประเภทต่างๆ
4. ประยุกต์ใช้จิตวิทยาการเมืองกับการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมือง

1900 Comments