Sấm Giảng Phật Giáo Hoà Hảo

Sấm Giảng Phật Giáo Hoà Hảo Book Details

By HUỲNH PHÚ SỔ

  • Category: Buddhism, Books, Religion & Spirituality
  • Type: ebook
  • Release Date: 2013-07-01
  • Author: HUỲNH PHÚ SỔ
  • Book Ratings: 0/5 (0 User Reviews)

Get a Copy :

AMAZON

...

Sấm Giảng Phật Giáo Hoà Hảo Overview

Người sáng-lập Đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo là Đức

Thầy Huỳnh-Phú-Sổ. Đản sanh ngày 25 tháng 11 năm Kỷ-Mùi (15-01-1920) tại làng Hòa-Hảo, tỉnh Châu- Đốc, một tỉnh xa-xôi giáp biên-thùy Việt-Miên thuộc miền Nam Việt.

Ngài là trưởng nam của Đức Ông Huỳnh-Công-Bộ và Đức Bà Lê-Thị-Nhậm; một gia-đình trung-lưu, nhiều phúc-hậu và nhiều uy-tín với nhân-dân địa- phương.

Thuở nhỏ, vừa học xong đến hết bậc tiểu-học thì đau ốm liên-miên, nên Ngài phải rời nhà trường về dưỡng bịnh. Từ 15 đến 21 tuổi, Ngài không lúc nào dứt được cơn đau và không một lương-y nào trị được.

Recent Activity

1214 Comments